Tjenester

Revisjon

 • Uavhengig bekreftelse av økonomisk informasjon.
 • Aksjeselskaper er lovpålagt å ha revisor dersom de er morselskap eller hvis de overskrider en av disse grensene:
  • Årlige driftsinntekter på 5 millioner kroner
  • Balansesum på 20 millioner kroner
  • 10 ansatte
 • En del andre foretaksformer er også underlagt revisjonsplikt.
 • En virksomhet kan også ha nytte av revisjon selv om virksomheten ikke er underlagt revisjonsplikt.

Forenklet revisorkontroll av regnskap

 • En overordnet gjennomgåelse av regnskapet utført av en uavhengig revisor som ikke er like omfattende som en full revisjon. Utføres i samsvar med revisjonsstandard ISRE 2400.

Revisjon av deler av regnskap

 • Revisjon av deler av regnskapet vil kunne gi styret og eierne nødvendig trygghet for verdsettelse og eksistens av viktige regnskapsposter. Det vil også kunne bidra til nødvendig tillit hos selskapets långivere og øvrige forretningsforbindelser.

Revisorutarbeidelse av regnskap

 • Tjenesten gir deg kvalifisert hjelp som bidrar til høy kvalitet i regnskapsutarbeidelsen og gir brukerne tillit til at regnskapet er utarbeidet i henhold til regnskapslovens regler. Utføres i samsvar med den internasjonale standarden ISRS 4410. Revisor avgir en skriftlig uttalelse som kan vedlegges regnskapet.

Avtalte kontrollhandlinger

 • Vi gjennomfører forhåndsavtalte kontrollhandlinger og rapporterer resultatet av kontrollene uten at vi gjør noen vurdering av resultatene.
 • Ofte aktuelt ved ulike offentlige tilskudd o.l.
Årsoppgjør

 • Oppgjør av finansregnskap og selvangivelse/ligningspapirer for alle virksomheter.
 • Fører du regnskapet ditt selv eller benytter en regnskapsfører til løpende bokføring, kan det være lønnsomt å benytte vår kompetanse til hjelp ved årsoppgjøret.

Skatte- og avgiftsrådgivning

 • Bistand i skatte- og avgiftsmessige spørsmål, både kontra offentlige myndigheter og når det gjelder de skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av forretningsvirksomhet og enkeltstående transaksjoner.
 • Bekreftelse av SkatteFUNN

Bekreftelser i henhold til selskapslovgivningen

 • Utarbeidelse av nødvendige bekreftelser ved for eksempel stiftelse av aksjeselskap, omdanning, avvikling, kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, fusjon, fisjon og avtaler mellom selskap og aksjonær.

Bedriftsøkonomisk rådgivning

For eksempel når det gjelder:

 • Etablering av firma
 • Finansieringsmuligheter
 • Økonomistyring
 • Budsjettering/likviditetsstyring
 • Verdsettelse av bedrifter
 • Oppkjøp, fusjon, fisjon, avvikling og andre former for omdannelse av virksomhet
 • Transaksjonsstøtte
 • Etablering/vurdering av regnskapssystemer og interne kontrollrutiner
 • Risikostyring
 • Analyse/gransking av økonomiske forhold
 • Bistand ved generasjonsskifte
 • Gjeldsforhandlinger og borevisjon

Regnskap fra A til Å

 • Du kan også benytte oss til alt i forbindelse med ditt regnskap, fra bokføring til ferdig årsregnskap og ligningspapirer (selvangivelse, næringsoppgave m.m.)