Revisjon

Hva gjør revisor?

Revisor skal vurdere om et foretaks årsregnskap er utarbeidet og fastsatt i samsvar med lov og forskrifter, og om ledelsen har sørget for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Revisor skal vurdere om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift, og forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap er i samsvar med lov og forskrifter, og om opplysningene er konsistente med årsregnskapet.

Revisors hovedoppgave er kontroll av årsregnskapet til foretaket, men også annen bistand og rådgivning er viktige oppgaver for revisor. Revisor veileder og gir råd slik at bedriftene kan etablere gode rutiner, og påser at lover og regler følges. Deretter bekrefter revisor skriftlig hvilke funn som er gjort.

Revisor utsteder en uavhengig revisjonsberetning som kan benyttes ovenfor eksterne brukere av økonomisk informasjon i årsregnskapet og årsberetningen.

Skulle du og ditt selskap ikke ha behov for en full revisjon av regnskapet kan vi tilby en rekke andre regnskapstjenester og bekreftelser av finansiell informasjon, som f.eks

  • avtalte kontrollhandlinger
  • bekreftelser etter aksjelovens bestemmelser
  • forenklet revisorkontroll av regnskaper
  • revisjon av deler av regnskapet

Se en oversikt over hva vi kan tilby her .

Revisor skaper trygghet

Revisors rapport gir trygghet for alle som har et forhold til bedriften (eiere, ansatte, kreditorer, banker, myndighetene med flere). Med høy grad av sikkerhet får de bekreftet om den økonomiske situasjon i foretaket stemmer med offentlig tilgjengelige regnskaper, uten selv å måtte gjennomføre kompliserte og tidkrevende undersøkelser. Revisor bidrar derfor til et sunt næringsliv og regnskaper du kan stole på.

Bistand og kompetanseoverføring

Revisor utfører en samfunnsmessig viktig oppgave gjennom sin bistand til næringslivet. Revisor er veileder i et komplisert regelverk og rådgiver innenfor sitt kompetanseområde. I tillegg til revisjon omfatter revisors kompetanseområde regnskap, skatt, avgift, intern kontroll og økonomisk styring.